Víte, jak se může zvyšovat nájemné z bytu?

15. březen 2016

Bydlíte-li v nájemním bytě, víte vůbec o kolik a jak často vám mohou zvýšit nájemné? Máte možnost přistoupit na každoroční automatickou valorizaci o inflaci, nebo se na zvýšení, které navrhne pronajímatel dohodnout. Pokud se nedohodnete, rozhoduje o zvýšení soud.

Inflační doložka

Uvede se v nájemní smlouvě, což je nejjednodušší. Nájemné se pak bude zvyšovat vždy jednou za rok každoročně automaticky o inflaci, případně o jinou částku. Pokud není v nájemní smlouvě nic o zvyšování nájemného uvedeno, může zvýšení nájemného iniciovat pronajímatel. Pokud nájemce jeho návrh nepřijme, může se majitel bytu obrátit s návrhem na zvýšení na soud.

Maximálně o 20% za tři roky

Neujedná-li se zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li se zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20%.

Pronajímatel je tedy omezen jednak z pohledu časového, a jednak i co do výše, do jaké může zvýšení navrhnout.

Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce písemně do dvou měsíců od převzetí návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu. Soud může zvyšovat o více než jen 20%.

V případě, že nájemce ve dvouměsíční lhůtě nevyjádří písemně souhlas se zvýšením nájemného, má pronajímatel tři měsíce na to, aby se s návrhem na zvýšení obrátil na soud. Nájemce musí svůj postup zvážit, jelikož pro soud neplatí limit 20% zvýšení za poslední tři roky, ale může nájemné zvýšit až do míry obvyklé v daném místě a čase. Nájemné také soud zvýší zpětně, s účinky ke dni podání žaloby, ne až od právní moci svého rozhodnutí.

Co je obvyklé nájemné

Srovnatelné nájemné se zjišťuje buď posudkem znalce, nebo se stanoví na základě prokazatelného doložení výše nejméně tří srovnatelných nájemných. Srovnává se nájemné z nájmu o stejném rozsahu práv a povinností a kritériem je:

  • délka nájmu
  • možnost dát byt do podnájmu
  • zda se požaduje a platí
  • jaká je výše jistoty

Dále se hodnotí zda je nájem případně spojený s pomocí v domácnosti pronajímatele, zda je spojen s úklidem v domě, s péčí o zahradu či právem užívat zahradu. Také se zohledňuje existence ujednání o inflační doložce, interval placení nájemného a délka výpovědní doby.

Příspěvek Víte, jak se může zvyšovat nájemné z bytu? pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!