Stavba je součástí pozemku, co to pro vás znamená?

19. leden 2016

Podle nového občanského zákoníku byla i do našeho právního řadu zakotvena zásada, že stavba je součástí pozemku. Před účinností nového OZ nebylo výjimkou, že vlastník stavby byl odlišný od vlastníka pozemku, na kterém dům stál. Nyní tedy platí, že součástí pozemku je i prostor nad i pod jeho povrchem.

Vlastník pozemku je tedy i vlastníkem stavby na něm stojící, s výjimkou staveb dočasných. Zároveň platí, že stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž stojí, přestává být dnem nabytí účinnosti nového OZ samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v tuto dobu vlastnické právo ke stavbě i k pozemku stejná osoba. Tzn., že od 1.1.2014 se stavba stala součástí pozemku, je-li vlastníkem pozemku i stavby táž osoba.

Předkupní právo

Současně platí, že pokud vlastník pozemku není vlastníkem stavby, získává dnem účinnosti nového OZ předkupní právo k této stavbě. Totéž platí i pro vlastníka stavby. To znamená, že pokud některý z vlastníků bude chtít pozemek (stavbu) prodat, musí ji nejprve nabídnout ke koupi vlastníkovi druhé nemovitosti. Toto pravidlo bylo uzákoněno především ve prospěch majitelů rodinných domků, aby se pozemek nedostal například do rukou spekulanta.

Ustanovení o předkupním právu se netýká majitelů bytů v bytových domech, které často stojí na cizím, obvykle obecním pozemku. Tito vlastníci bytů budou moci i nadále prodávat volně bez omezení předkupním právem.

Právo stavby

Toto právo lze nově zřídit na prázdném pozemku. Možné je i to, že stavebník od vlastníka pozemku přebere již existující stavbu, která tím bude včleněna do práva stavby. Stavba, kterou stavebník postaví nebo zrekonstruuje, nebude součástí pozemku a nebude ani samostatnou věcí v právním smyslu a její vlastník ji tudíž nebude moci prodat, pronajmout či darovat.

V praxi to může být tak, že vlastník pozemku jej nechce využívat a dočasně jej přenechá jinému, kterému umožní stavět. Variantou je i to, že pozemek může vlastník jinému pronajmout nebo zřídit věcné břemeno.

Právo stavby se zapíše do katastru nemovitostí, takže každý má možnost poznat, že určitý pozemek je zatížen právem stavby a za jakých podmínek. Smlouva o zřízení práva stavby je velmi významná, jelikož se předpokládá, že bude uzavírána na dlouhé období. Nový OZ toto období omezuje na 99 let s možností prodloužení.

Příspěvek Stavba je součástí pozemku, co to pro vás znamená? pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!