Pronajímání chat a chalup

17. listopad 2015

Pronájem chat a chalup se v posledních letech stal velice frekventovaný. Pronajímatel může díky pronájmu získat potřebné finanční prostředky na další zvelebování své nemovitosti a nájemci mohou trávit dovolenou podle svých představ.

Kdo nemá svou vlastní chatu či chalupu, hledá možnost úniku do přírody a v návalu příprav a těšení se na příjemnou dovolenou nevěnuje pozornost znění nájemní smlouvy. Zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem to může znamenat nečekané nepříjemnosti či nedorozumění.

Na co si dát pozor?

Nájem se obecně nyní řídí novou právní úpravou a nezáleží, zda ke vzniku nájmu došlo před účinností nového zákona, nebo po ní, i když existují výjimky. Tou může být například situace, kdy nájemní smlouva je či není v písemné formě.

Byla-li uzavřena před 1.1.2014 pouze v ústní podobě a jeden z účastníků učiní námitku neplatnosti smlouvy po 1.1.2014, pak u soudu uspěje. Jiné by to bylo, pokud by nájem byl smluven ústně po tomto datu, pak již s námitkou neplatnosti neuspějete. Ovšem i podle nového zákoníku platí povinnost uzavřít nájemní smlouvu písemně. Pokud se však v rozporu se zákonem uzavře ústně, není to důvod k neplatnosti smlouvy. Písemná forma je vždy lepší, neboť se tak předejde nedorozuměním a zbytečným sporům.

Co by ve smlouvě mělo být

Jako každá jiná smlouva, musí i nájemní smlouva obsahovat přesné označení účastníků, stejně tak pronajímaného objektu. Nájemce by si měl prověřit v katastru nemovitostí, zda pronajímatel je skutečně vlastníkem pronajímané chaty či chalupy. Také se může stát, že je spoluvlastníkem a v takovém případě je nutný souhlas ostatních spoluvlastníků s uzavřením nájmu.

Dalším nezbytným údajem je výše nájmu, která by měla být stanovena pevnou částkou za měsíc. Také lze doporučit dohodnout se na způsobu rozúčtování elektřiny, plynu, vody, nákladů za odvoz odpadků apd. Zapomenout nelze ani na sankce a náhrady škod způsobených na zařízení i stavbě. Posledním ustanovením by měly být výpovědní podmínky.

Co se stane v případě změny vlastníka

Pokud se v průběhu nájmu změní majitel chaty či chalupy, podle nového občanského zákoníku se na vztahu nic nemění. Práva a povinnosti pouze přecházejí na nového vlastníka čili pronajímatele, vyjma ujednání, která by byla nad rámec zákona, a o kterých by nabyvatel nevěděl. V žádném případě není změna vlastníka důvodem k vypovězení nájmu ani pro jednu ze stran. Pokud by však nový vlastník o nájmu nevěděl, může nájem vypovědět do tří měsíců od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, stejně tak i nájemce, když se dozví o změně majitele.

Příspěvek Pronajímání chat a chalup pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!